VI

ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ / CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Giới thiệu. Chào mừng bạn đến với keepvid.com ("Trang web"). Việc bạn sử dụng trang web, và sản phẩm trực tuyến và dịch vụ của KeepVid ("Công ty") (gọi chung là "Dịch vụ") tuân theo các điều khoản của một thỏa thuận pháp lý giữa bạn và công ty. Thỏa thuận đó bao gồm các Điều khoản Dịch vụ và Chính sách bảo mật và của Công ty (gọi chung là "Điều khoản").

 1. Trang Web. Điều khoản trang web, như được sử dụng trong tài liệu này và quy định tại đoạn 1 bao gồm, nhưng không giới hạn, thông tin, các liên kết, và bất kỳ dịch vụ nào khác có thể được truy cập thông qua bất kỳ phương tiện hoặc thiết bị hiện tại hay phát sinh sau này và có sẵn trên trang web, bao gồm nhưng không giới hạn các Dịch vụ . Bạn hiểu và đồng ý rằng việc sử dụng trang Web có thể dẫn đến một số thông báo liên lạc từ Công ty, chẳng hạn như các thông báo dịch vụ, xử lý đơn hàng và thông điệp hành chính.
 2. Chấp nhận điều khoản. Để sử dụng dịch vụ, trước tiên bạn phải đồng ý với các Điều khoản. Bạn không thể sử dụng Dịch vụ nếu bạn không chấp nhận các Điều khoản. Bạn có thể chấp nhận các Điều khoản thông qua việc sử dụng Dịch vụ. Trong trường hợp này, bạn hiểu và đồng ý rằng Công ty sẽ coi việc sử dụng các Dịch vụ của bạn là chấp nhận các Điều khoản từ thời điểm đó trở đi. Bạn không thể sử dụng Dịch vụ và không chấp nhận các Điều khoản nếu: (i) bạn không đủ tuổi pháp lý để tạo thành một hợp đồng ràng buộc với Công ty; hoặc (ii) bạn là người bị cấm nhận các Dịch vụ theo luật pháp của Hoa Kỳ hoặc các nước khác, bao gồm quốc gia bạn đang cư trú hoặc nơi bạn đang sử dụng các Dịch vụ.
 3. Thay đổi điều khoản. Công ty có thể thay đổi các Điều khoản theo thời gian. Khi những thay đổi được thực hiện, Công ty sẽ gửi các Điều khoản sửa đổi ở đây. Bạn hiểu và đồng ý rằng nếu bạn sử dụng các dịch vụ sau ngày các Điều khoản áp dụng đã thay đổi, việc sử dụng của bạn công nhận các Điều khoản đã được cập nhật.
 4. Yêu cầu. Bạn đồng ý sử dụng trang web chỉ với mục đích được cho phép theo Điều khoản và bất kỳ luật, quy định hoặc thông lệ được chấp nhận chung tại các khu vực pháp lý có liên quan.
 5. Hành vi bị cấm. Bạn đồng ý rằng bạn sẽ không:
  1. Tham gia vào bất kỳ hoạt động nào ngăn cản hoặc phá hoại trang web, các Dịch vụ hoặc các máy chủ và hệ thống mạng được kết nối với các Dịch vụ, hoặc không tuân theo bất kỳ yêu cầu, thủ tục, chính sách hoặc quy định của hệ thống mạng kết nối với các Dịch vụ;
  2. Sử dụng các dịch vụ cho bất kỳ mục đích gian lận hoặc bất hợp pháp, hoặc để thu thập thông tin cá nhân mà không có sự đồng ý trước;
  3. Giả mạo tiêu đề, sửa đổi các nhân dạng hoặc tham gia vào bất kỳ hành vi khác để che giấu nguồn gốc của bất kỳ Nội dung hoặc thay đổi bất kỳ Nội dung;
  4. Tải lên, đăng, email, truyền tải hoặc thực hiện bằng phương thức khác bất kỳ nội dung nào vi phạm các bằng sáng chế, thương hiệu, bí mật thương mại, bản quyền hoặc quyền sở hữu khác của bất kỳ bên nào;
  5. Tải lên, đăng, email, truyền tải hoặc thực hiện bằng phương thức khác bất kỳ Nội dung có chứa vi rút phần mềm hoặc các mã máy tính khác, các tập tin hoặc các chương trình được thiết kế để gây cản trở, phá hỏng hoặc hạn chế các chức năng của phần mềm hoặc phần cứng máy tính, hoặc bất kỳ thiết bị viễn thông nào;
  6. Tải lên, đăng, email, truyền tải hoặc thực hiện bằng phương thức khác bất kỳ Nội dung thương mại; hoặc là
  7. Mạo danh bất kỳ người nào hoặc tổ chức nào, hoặc nói sai hoặc xuyên tạc một cá nhân hay tổ chức nào, trong thời gian đăng ký hay không.
 6. Giám sát. Công ty có quyền, nhưng không có nghĩa vụ, theo dõi, chọn lọc, xem xét, từ chối, hoặc loại bỏ bất cứ nội dung từ trang web vì bất kỳ lý do và có hoặc không có thông báo.
 7. Chấm dứt. Các điều khoản sẽ tiếp tục áp dụng cho đến khi chấm dứt hoặc bởi bạn hoặc Công ty. Nếu bạn muốn chấm dứt thỏa thuận pháp lý với công ty, bạn có thể làm như vậy bằng cách ngừng sử dụng tất cả các dịch vụ. Công ty có thể chấm dứt thỏa thuận pháp lý với bạn bất cứ lúc nào, tuỳ ý, và có hoặc không có thông báo, bao gồm nếu: (i) bạn vi phạm bất kỳ điều nào của Điều khoản này; (Ii) Dịch vụ được sửa chữa, loại bỏ, hoặc không còn khả năng thương mại.
 8. Sở hữu trí tuệ. Bạn hiểu rằng tất cả các thông tin hoặc tài liệu truy cập là một phần của, hoặc thông qua Dịch vụ hay trang Web ( "Nội dung") là trách nhiệm duy nhất của người tạo ra thông tin hoặc tài liệu có nguồn gốc như vậy. Tất cả các nội dung, bao gồm nhưng không giới hạn quảng cáo, bài viết, blog, tin nhắn, và các liên kết của bên thứ ba trên trang Web, có thể được bảo vệ bởi quyền sở hữu trí tuệ được sở hữu bởi các nhà cung cấp Nội dung (hoặc của người hoặc tổ chức khác). Bạn không thể sửa đổi, thuê, cho thuê, cho mượn, bán, phân phối, sao chép, hoặc tạo ra các tác phẩm phái sinh dựa trên Nội dung này (toàn bộ hoặc một phần) trừ khi bạn đã được cấp phép bằng văn bản của chủ sở hữu của nội dung đó. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng: (i) Công ty (hoặc người cấp phép của nó) sở hữu tất cả các quyền, danh hiệu và lợi ích trong và đối với các Dịch vụ và các nội dung được tạo ra bởi công ty, bao gồm bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào tồn tại trong các Dịch vụ (kể các quyền đã được đăng ký hay không, và bất cứ nơi nào trên thế giới mà các quyền có thể tồn tại); và (ii) Công ty không chịu trách nhiệm, cũng không có bất kỳ trách nhiệm pháp lý liên quan đến bất kỳ Nội dung không được tạo ra bởi Công ty. Các nhãn hiệu hàng hóa, nhãn hiệu dịch vụ, và tên thương mại xuất hiện trên trang web là những thông luật hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của Công ty, người cấp giấy phép, hoặc những người khác. Không có thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, hoặc tên thương mại có thể được sử dụng mà không có sự cho phép bằng văn bản của chủ sở hữu.
 9. Đóng góp. Bằng việc gửi ý kiến, đề nghị, đánh giá, tài liệu, và / hoặc đề xuất ("Đóng góp") cho Công ty, bạn thừa nhận, đại diện và đồng ý rằng:
  1. Đóng góp của bạn không chứa thông tin bí mật hoặc độc quyền;
  2. Công ty không có nghĩa vụ giữ bí mật, được thể hiện hay ngụ ý, liên quan đến các Đóng góp;
  3. Công ty sẽ được quyền sử dụng hoặc tiết lộ Đóng góp này vì bất cứ mục đích nào;
  4. Công ty có thể đã có một số phần tương tự như những đóng góp đang được xem xét và phát triển;
  5. Đóng góp của bạn sẽ tự động trở thành tài sản của Công ty mà không có bất kỳ nghĩa vụ nào của Công ty đối với bạn; và
  6. Bạn không được hưởng bất kỳ khoản bồi thường hoặc bồi hoàn nào từ Công ty dưới bất kỳ hoàn cảnh nào.
 10. Liên kết.
  1. Đầu ra. Dịch vụ có thể bao gồm các siêu liên kết đến các trang web hoặc tài nguyên. Công ty có thể không kiểm soát các trang web hoặc các nguồn tài nguyên. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng Công ty không chịu trách nhiệm cho sự sẵn có của bất kỳ trang web hoặc nguồn tài nguyên bên ngoài đó, và không xác nhận bất kỳ quảng cáo, sản phẩm hoặc tài liệu khác trên hoặc có sẵn từ các trang web hoặc các nguồn tài nguyên. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng công ty không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh do bạn là kết quả của sự sẵn có của các trang web bên ngoài hoặc nguồn tài nguyên, hoặc là kết quả của bất kỳ niềm tin của bạn vào sự hoàn chỉnh, chính xác, hoặc sự tồn tại của bất kỳ quảng cáo, sản phẩm hoặc vật liệu khác vào, hoặc có sẵn từ các trang web hoặc tài nguyên.
  2. Gửi đến. Bạn được tự do để thành lập một liên kết tới trang web miễn là liên kết không chỉ rõ hoặc hàm sự chứng thực của Công ty hoặc tài trợ của bạn, công ty của bạn, hoặc trang web của bạn. Bạn không thể chỉnh sửa bất kỳ phần nào của trang web mà không cần sự cho phép trước bằng văn bản của Công ty.
 11. Tranh chấp với bên thứ ba. Nếu có tranh chấp giữa những người sử dụng trang web, hay giữa người sử dụng và bất kỳ bên thứ ba, bạn hiểu và đồng ý rằng Công ty không chịu trách nhiệm tham gia. Trong trường hợp bạn có một tranh chấp với một hoặc nhiều thành viên khác hoặc các bên thứ ba, bạn phát hành Công ty, các cán bộ, nhân viên, đại lý, đại diện và người thừa kế từ bất kỳ khiếu nại, yêu cầu bồi thường thiệt hại của mỗi loại hay tự nhiên, được biết hoặc chưa biết, nghi ngờ hoặc bị nghi ngờ, tiết lộ và không được tiết lộ, phát sinh từ hoặc trong bất cứ cách nào liên quan đến tranh chấp đó.
 12. Sửa đổi hoặc Ngừng dịch vụ. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng hình thức và bản chất của các dịch vụ mà công ty cung cấp có thể thay đổi theo thời gian mà không cần thông báo trước cho bạn. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng Công ty cũng có thể ngừng, vĩnh viễn hay tạm thời, cung cấp các Dịch vụ (hoặc bất kỳ tính năng) cho bạn hoặc người dùng nói chung tuỳ ý của Công ty, mà không cần thông báo trước cho bạn. Bạn đồng ý rằng Công ty sẽ không chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về việc điều chỉnh, tạm ngừng hoặc chấm dứt các dịch vụ.
 13. Bồi thường. Bạn đồng ý bồi thường và không gây hại cho công ty từ bất kỳ khiếu nại hay yêu cầu, bao gồm cả lệ phí và chi phí luật sư hợp lý, của bất kỳ bên thứ ba nào do hoặc phát sinh từ Nội Dung mà bạn gửi, đăng, truyền tải hoặc dùng các phương thức khác qua Dịch vụ, việc sử dụng Dịch vụ của bạn, kết nối của bạn tới trang Web hay các dịch vụ, việc bạn vi phạm các điều khoản, hoặc vi phạm bất kỳ quyền của người khác. Bạn cũng đồng ý bồi thường và không gây hại cho công ty đối với bất kỳ trách nhiệm pháp lý hoặc thiệt hại phát sinh từ việc sử dụng các nội dung cung cấp thông qua các Dịch vụ hoặc trên trang Web, bất kể thông tin đó đã được cung cấp bởi Công ty hoặc bên thứ ba.
 14. TỪ CHỐI BẢO ĐẢM. Bạn hiểu rõ và đồng ý rằng việc bạn sử dụng Dịch vụ là nguy cơ duy nhất của bạn và các dịch vụ được cung cấp "như thế" và "sẵn có". Đặc biệt, Công ty, những người uỷ nhiệm, các chi nhánh, và nơi được cấp giấy phép, không đại diện hoặc bảo đảm với bạn rằng (a) việc sử dụng của Dịch vụ của bạn sẽ đáp ứng yêu cầu của bạn; (B) việc bạn sử dụng dịch vụ sẽ không bị gián đoạn, kịp thời, an toàn, hoặc không có lỗi; (C) bất kỳ thông tin bạn thu được từ việc sử dụng các dịch vụ sẽ chính xác và đáng tin cậy; và (d) các khiếm khuyết trong hoạt động hoặc chức năng của bất kỳ phần mềm cung cấp cho bạn như là một phần của dịch vụ sẽ được sửa chữa. Bất kỳ tài liệu thu được thông qua việc sử dụng các dịch vụ được thực hiện theo quyết định và rủi ro của riêng bạn và bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại cho hệ thống máy tính hoặc thiết bị khác của bạn, hoặc mất dữ liệu từ bất kỳ tài liệu nào. Không có thông tin, dù bằng lời nói hoặc bằng văn bản, được bạn thu thập từ Công ty hoặc thông qua hoặc từ các dịch vụ sẽ tạo ra bất kỳ sự bảo đảm không quy định rõ ràng trong các Điều khoản. Công ty tiếp tục thể hiện rõ việc loại bỏ tất cả các bảo đảm và điều kiện của bất kỳ loại liên quan đến các trang Web, dịch vụ hoặc sản phẩm được mua thông qua bất kỳ loại nào, dù rõ ràng hay ngụ ý, bao gồm nhưng không giới hạn ở các bảo đảm ngụ ý, và các điều kiện về tính thương mại, phù hợp cho một mục đích cụ thể, và không vi phạm.
 15. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM. Bạn hiểu rõ và đồng ý rằng Công ty, những người uỷ nhiệm, các chi nhánh của nó, và nơi được cấp giấy phép sẽ không chịu trách nhiệm cho bạn trong:
  1. bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt, do hậu quả, hoặc là kiểu mẫu có thể phát sinh do bạn, được gây ra và dưới bất kỳ lý thuyết về trách nhiệm pháp lý. Điều này sẽ bao gồm, nhưng không giới hạn, bất kỳ tổn thất về lợi nhuận (phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp), sự mất mát các thiện chí hay uy tín kinh doanh, sự mất mát dữ liệu, chi phí mua sắm hàng thay thế hoặc các dịch vụ, hoặc các mất mát vô hình khác ; hoặc là
  2. bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh do bạn, bao gồm nhưng không giới hạn tổn thất hoặc thiệt hại là kết quả của: (i) bất kỳ niềm tin của bạn vào sự hoàn chỉnh, chính xác hoặc sự tồn tại của bất kỳ nội dung, hoặc là kết quả của bất kỳ mối quan hệ hoặc giao dịch giữa bạn và bên thứ ba; (ii) bất kỳ thay đổi mà Công ty có thể thực hiện với các Dịch vụ, hoặc bất kỳ sự chấm dứt vĩnh viễn hoặc tạm thời trong việc cung cấp các Dịch vụ (hoặc bất kỳ tính năng nào trong Dịch vụ); (iii) việc xóa, sửa chữa sai lệch, hoặc không lưu trữ bất kỳ Nội dung; hoặc (iv) bạn không thể giữ các chi tiết về mật khẩu hoặc tài khoản của bạn an toàn và bảo mật. Các hạn chế về trách nhiệm pháp lý của Công ty đối với bạn sẽ được áp dụng cho dù Công ty đã được cảnh báo hoặc đã nhận thức được khả năng xảy ra bất kỳ thiệt hại phát sinh nào hay chưa.


  Một số luật không cho phép loại trừ bảo đảm hoặc điều kiện hoặc giới hạn hoặc loại trừ trách nhiệm nhất định đối với tổn thất hoặc thiệt hại gây ra bởi sự sơ suất, sự vi phạm hợp đồng hoặc vi phạm các điều khoản ngụ ý, hoặc thiệt hại ngẫu nhiên hoặc do hậu quả. Theo đó, chỉ có những hạn chế là hợp pháp trong phạm vi quyền hạn của bạn sẽ được áp dụng cho bạn và trách nhiệm pháp lý của chúng tôi sẽ được hạn chế đến mức tối đa theo sự cho phép của pháp luật.
 16. Xác Nhận. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng: (a) bạn đã đọc và hiểu các Điều khoản này; (B) Các Điều khoản là công bằng, hợp lý và không quá mức hạn chế; và (c), bạn đã có cơ hội cho trao đổi với cố vấn pháp lý cho sự lựa chọn của bạn trước khi đồng ý với các Điều khoản.
 17. Tồn tại. Khi chấm dứt Điều khoản này, các quy định liên quan đến Sở hữu trí tuệ, Đóng góp, Tranh chấp với bên thứ ba, Bồi thường, Từ chối bảo đảm, Giới hạn trách nhiệm, Xác Nhận, Tồn tại, và Quy định chung thì còn tồn tại.
 18. Quy định chung.
  1. Thông báo. Công ty có thể cung cấp cho bạn các thông báo, bao gồm cả những tin liên quan đến thay đổi về các điều khoản, bằng email, thư thông thường hoặc đăng trên trang web hoặc thông qua Dịch vụ.
  2. Từ bỏ. Bất kỳ sự từ bỏ bởi Công ty đối với bất kỳ vi phạm hoặc không tuân thủ, các quy định của các Điều khoản của bạn phải bằng văn bản và không được hiểu như, hoặc tạo thành, một sự từ bỏ tiếp tục của điều khoản đó, hoặc là khước từ bất kỳ vi phạm khác của, hoặc không tuân thủ, các điều khác của Điều khoản.
  3. Thỏa thuận toàn bộ. Các Điều khoản và Chính sách bảo mật bao gồm toàn bộ sự hiểu biết giữa các bên liên quan, và thay thế mọi sự hiểu biết trước hoặc thỏa thuận, nói miệng hay viết tay, liên quan đến những chủ đề chính của Quy chế này.
  4. Phí luật sư. Trong việc liên quan đến bất kỳ tranh chấp phát sinh từ những điều khoản, bên thắng sẽ được quyền thu hồi tất cả các chi phí phát sinh, bao gồm cả phí luật sư, cho dù phát sinh trong quá trình giải quyết, tại phiên tòa, trọng tài, kháng cáo, hoặc trong bất kỳ thủ tục phá sản.
  5. Tính hiệu lực. Bất kỳ quy định nào trong Điều khoản này là không hợp lệ hoặc không thể thực hiện ở bất cứ quyền hạn trách nhiệm, như thẩm quyền, không có hiệu quả đến mức vô hiệu hoặc không thực thi mà không cần dựng không hợp lệ hoặc không thể thực thi các quy định còn lại của những Điều khoản này hoặc ảnh hưởng đến hiệu lực hoặc tính thực thi của bất kỳ các quy định của các Điều khoản trong bất cứ quyền hạn khác.
  6. Từ bỏ xét xử bồi thẩm đoàn. Đồng ý với những Điều khoản các bên biết và tự nguyện từ bỏ bất kỳ quyền mà họ có theo luật pháp cho xét xử bởi bồi thẩm đoàn trong bất kỳ tranh chấp phát sinh từ hoặc trong bất cứ phương thức nào liên quan đến các Điều khoản.
  7. Hiệu quả ràng buộc. Điều khoản này sẽ có hiệu lực bắt buộc và mang đến lợi ích của các bên liên quan và người thừa kế tương ứng của họ, được ủy quyền hoặc người đại diện hợp pháp.
  8. Bất khả kháng. Công ty sẽ không bị coi là vi phạm các Điều khoản trong phạm vi thực hiện nghĩa vụ hoặc cố gắng để sửa chữa bất kỳ hành vi vi phạm đang bị trì hoãn, bị hạn chế hoặc ngăn cản bởi bất cứ một thiên tai, thảm họa tự nhiên, hành động của chính phủ, hoặc bất kỳ hành vi nào khác hoặc điều kiện ngoài tầm kiểm soát hợp lý của Công ty.
  9. Phối hợp soạn thảo. Nếu có một sự mơ hồ hoặc có câu hỏi về quy định phát sinh liên quan đến bất kỳ các Điều khoản này, các Điều khoản sẽ được hiểu như sự phối hợp soạn thảo của các bên và không có giả định hoặc nghĩa vụ chứng minh sẽ phát sinh thiên về hoặc không thiên về một trong hai bên bởi đạo đức của một tác giả của bất kỳ quy định nào của các Điều khoản.
  10. Không chỉ định. Thỏa thuận này có thể không được bạn chỉ định. Công ty có thể chỉ định tất cả, hoặc các phần nhất định của thỏa thuận này bất cứ lúc nào.

  KeepVid có quyền tìm mọi biện pháp trong pháp luật và vốn chủ sở hữu đối với bất kỳ vi phạm các điều khoản và điều kiện. Bất kỳ quyền lợi không được công nhận ở đây đều được bảo lưu.
 19. Có nguy hiểm vốn có trong việc sử dụng bất kỳ phần mềm có sẵn để tải về trên Internet, và KeepVid Phần mềm hướng khuyên nhủ bạn để chắc chắn rằng bạn đã hiểu rõ tất cả các rủi ro trước khi tải về bất kỳ phần mềm (bao gồm nhưng không giới hạn, tiềm năng nhiễm của hệ thống do virus máy tính và mất dữ liệu). Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm bảo vệ đầy đủ và sao lưu dữ liệu và thiết bị được sử dụng trong kết nối với bất kỳ phần mềm.
 20. HÌNH ẢNH. Tất cả các logo, màn hình giật gân, tiêu đề trang, hình ảnh và đồ họa hiển thị trên trang Web này là nhãn hiệu dịch vụ, nhãn hiệu và / hoặc ăn mặc thương mại (gọi chung là "Nhãn hiệu") của KeepVid hay của nó thứ ba cấp phép bên .. Ngoại trừ như cho phép rõ ràng ở đây, sử dụng, sao chép, truyền tải, hiển thị, sửa đổi, phân phối bất kỳ nhãn hiệu trong bất kỳ hình thức hay phương tiện nào mà không có sự cho phép bằng văn bản của KeepVid bị cấm và có thể vi phạm bản quyền, nhãn hiệu, quyền riêng tư hay luật khác của Trung Quốc.
 21. BỒI THƯỜNG. Bạn đồng ý bảo vệ, bồi thường và giữ keepvid, các chi nhánh và cán bộ, giám đốc, đại lý và nhân viên của họ vô hại từ và chống lại bất kỳ và tất cả khiếu nại, thiệt hại, trách nhiệm, chi phí và chi phí, kể cả phí luật sư, phát sinh từ hoặc liên quan đến nội dung người dùng của bạn, sử dụng của website, hoặc vi phạm bất kỳ điều khoản này.
 22. PHẢN HỒI. Bất kỳ ý kiến ​​hoặc tài liệu gửi cho KeepVid mềm, bao gồm không có phản hồi hạn chế, chẳng hạn như các câu hỏi, ý kiến, góp ý hay bất kỳ thông tin liên quan về các phần mềm, trang web này hoặc bất kỳ sản phẩm khác, các chương trình, dịch vụ của KeepVid phần mềm ( "Phản hồi"), được coi là không bí mật. KeepVid phần mềm sẽ không có nghĩa vụ của bất cứ loại nào đối với phản hồi như vậy có và sẽ được tự do tái sản xuất, sử dụng, tiết lộ, triển lãm, trưng bày, biến đổi, tạo ra tác phẩm phái sinh và phân phối Phản hồi cho người khác mà không có giới hạn và sẽ được tự do sử dụng bất kỳ ý tưởng , khái niệm, biết thức hay kỹ thuật có trong phản hồi như vậy cho bất cứ mục đích nào, bao gồm nhưng không giới hạn để phát triển, sản xuất và tiếp thị các sản phẩm kết hợp phản hồi như vậy.
 23. tái tạo. Bất kỳ tái tạo có thẩm quyền của bất kỳ thông tin trong tài liệu này phải bao gồm các thông báo bản quyền, thương hiệu hoặc những huyền thoại sở hữu khác của KeepVid phần mềm, trên bất kỳ bản sao của các tài liệu được thực hiện bởi bạn. Các giấy phép cho các phần mềm và sử dụng trang web này được điều chỉnh bởi luật pháp của Trung Quốc và luật pháp của nước bạn.
 24. BẢN QUYỀN. Bản quyền trong trang web này (bao gồm nhưng không giới hạn, văn bản, đồ họa, biểu tượng, âm thanh và phần mềm) được sở hữu và cấp phép bởi KeepVid. Tất cả các tài liệu trên trang web này được bảo vệ bởi luật bản quyền của Trung Quốc và quốc tế và có thể không được sao chép, tái sản xuất, phân phối, truyền tải, hiển thị, công bố áp dụng, hoặc xử lý bằng hình thức nào hoặc bằng bất kỳ phương tiện hoặc phương tiện truyền thông nào mà không cần sự cho phép trước bằng văn bản của KeepVid. Bạn không thể thay đổi hoặc loại bỏ bất kỳ bản quyền hoặc thông báo khác từ các bản sao của nội dung.
 25. THƯƠNG HIỆU. KeepVid là một thương hiệu của KeepVid Studio và được bảo vệ về mặt pháp lý của pháp luật. Nó chỉ có thể được sử dụng với sự cho phép trước bằng văn bản của KeepVid Studio trong từng trường hợp cụ thể. Sử dụng nhãn hiệu KeepVid cho mục đích thương mại mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của KeepVid sẽ được coi là vi phạm nhãn hiệu và cạnh tranh không lành mạnh trong vi phạm pháp luật.

Đối với bất kỳ câu hỏi, xin vui lòng nhập vào Trung tâm Dịch vụ Khách hàng của chúng tôi để được giúp đỡ. Cho tôi biết.

Merchant Billing Information: Advancer Limited

Merchant Billing Address: Third Floor207 Regent Street, London, W1B 3HH, UK

100% an toàn & bảo mật

Mở rộng bộ sưu tập video của bạn